Lidmaatschapcondities

Belangrijk om te weten als je lid wordt!

 

• Skiclub Wolfskamer is een vereniging ; We gebruiken de naam Wolfskamer Wintersport.
• We richten ons op breedtesport, wedstrijdsport en aangepaste sport
• Lid wordt je door je in te schrijven en de lidmaatschapscontributie te betalen.
• Het lidmaatschap geeft recht op het inschrijven voor alle vormen van lessen en door de club
georganiseerde evenementen alsmede op het gebruik maken van de banen om vrij te skiën
of te snowboarden op de daartoe vastgestelde tijden.
• De verantwoordelijke medewerkers van de club geven aan op welke banen respectievelijk
lessen plaats vinden en vrij skiën mogelijk is.
• In de jaarlijks uit te geven seizoensbrochure / flyer staan de geldende tijdschema’s van de
skischool alsook de seizoenstarieven voor groepslessen, beginnerscursussen, privélessen en
clinics. Ook de prijzen voor huur skimaterialen staan daarin aangegeven
• Daar staan ook de mogelijkheden voor proeflessen en introducés aangegeven.
• Het lidmaatschap wordt na het seizoen automatisch verlengd, tenzij vóór 1 juli van het
lopende seizoen beëindigd middels opzegging door het lid. Opzegging dient schriftelijk te
gebeuren bij de ledenadministratie (receptie) of door een mail aan info@wolfskamer.nl.
• Betaling van contributie en lesgeld gebeurt aan de receptie van de club of in geval van
automatische verlenging middels een incasso.
• Niet gevolgde lessen worden niet terugbetaald of doorgeschoven . Bij het niet kunnen volgen
van lessen vanwege een skiongeval op onze baan wordt in onderling overleg met het lid een
alternatief besproken door de medewerkers van de receptie of het hoofd van de skischool.
• Lessen worden immer verzorgd door gekwalificeerde leraren van de skischool. Tevens wordt
toezicht gehouden op het baangebruik. Leden dienen zich te houden aan de pisteregels en
deze te kennen.
• Bij ongevallen moet een ongevallenformulier , verkrijgbaar bij de receptie, ingevuld worden.
De vereniging sluit elke vorm van aansprakelijkheid voor schade, hoe dan ook, uit.
• Wolfskamer Wintersport gelooft in de waarde van het verenigingsleven. Hiertoe worden
evenementen georganiseerd, alsmede in de club aandacht geschonken aan tradities als
Sinterklaas, Kerstmis en tegenwoordig ook Halloween.
• Het apres-ski café beoogt de pleisterplaats bij uitstek te zijn voor leden en introducés . Op de
openingstijden zal er immer een aanbod aan “food & beverage” zijn, een en ander volgens
de spelregels van de Horecawet.
• Medewerkers zullen ten aller tijde positieve condities scheppen voor een levendig
verenigingsleven. Van leden wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk meedoen aan het
verenigingsleven van Wolfskamer Wintersport. Als Wolfskamer Wintersport willen we trots
zijn op onze vereniging en ons verenigingsleven.

Voor statuten en huishoudelijk regelementen kunt u terecht bij de receptie en/of de website.